Het veiligheidsinformatieblad –
Safety Data Sheet (SDS)

Een veiligheidsinformatieblad is een gestructureerd document met informatie over de risico's van een gevaarlijke stof of mengel. Het SDS is dé methode voor het verstrekken van informatie aan de afnemers van gevaarlijke stoffen en mengsels. Het SDS komt voort uit de verplichtingen van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH).

 

Voor welke producten is een SDS nodig?

Een SDS is verplicht voor:

 • (een product met) een stof of een mengsel dat voldoet aan de criteria voor indeling als gevaarlijk volgens CLP.

 • (een product met) een stof die persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT) of zeer persistent en zeer bioaccumulerend (zPzB) is

 • (een product met) een stof die is opgenomen in de opgestelde kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen 

Een SDS is niet verplicht voor:

 • Bepaalde productgroepen die uitgezonderd zijn voor REACH waaronder cosmetica, levensmiddelen en geneesmiddelen

 • Voorwerpen met gevaarlijke stoffen waarvan niet verwacht wordt dat zij bij ‘normaal’ gebruik in het milieu terecht te komen, zoals bijvoorbeeld bij batterijen.

 • Producten die uitsluitend aan consumenten worden verkocht

 • Ter plaatse samengestelde producten, zoals bijvoorbeeld op ‘maat gemaakte’ mengverf

Voorbeelden type producten met SDS

-    Verven

-    Detergenten

-    Lijmen

-    Vloeistof accu’s

-    Sprays

 

Waarom hebben uw klanten behoefte aan een SDS?

 • Zorgen dat zij bij inspecties alle wettelijke documentatie aanwezig hebben

 • Classificeren of uw producten correct als gevaarlijke goederen of niet-gevaarlijke goederen ingedeeld zijn. De classificatie bepaalt hoe producten worden opgeslagen en vervoerd

 • Bepalen hoe zij de juiste maatregelen kunnen nemen voor behandeling en verwijdering als een product morst of lekt in een winkel of distributiecentrum

 • Hun professionele afnemers op de wettelijk vereiste manier van informatie voorzien

 

Aan welke eisen moet het SDS voldoen? 

Actueel

-    Gemaakt of bijgewerkt in de afgelopen vijf jaar

-    De nieuwste GHS/CLP-informatie over gevarenidentificatie

ISA vraagt leveranciers elke 2 jaar de geldigheid te bevestigen of een nieuw SDS aan te leveren.

Inhoud

Opgesteld met alle 16 standaard SDS-secties zoals in de wet vastgelegd

 

Taal

Het SDS moet worden verstrekt in een officiële taal van de lidstaat (lidstaten) waar het product, de stof of het mengsel in de handel wordt gebracht.

De huidige klantengroep van ISA zit in Nederland en België wat betekent dat SDS in het Nederlands, Frans en soms ook Duits moeten worden aangeleverd, afhankelijk aan welke klanten u levert.

Hoe en wanneer moet het SDS worden verstrekt

 

Wanneer levert u aan?

-    U dient het SDS bij eerste levering van het product te verstrekken.

-    Daarna geldt de verplichting het SDS 10 jaar na levering beschikbaar te kunnen stellen.

Hoe kunt u aanleveren?

Een SDS kan via email (als bijlage) of via url beschikbaar worden gesteld.

ISA ontvangt SDSen via uploads in het online portaal als PDF maar ook via Excel templates en API-koppelingen.

 

Financieel

Leveranciers moeten de SDSen kostenloos verstrekken. De wet staat niet toe om kosten in rekening te brengen.

Actief aanleveren

Het SDS (en elke vereiste bijwerking) moet daadwerkelijk actief worden geleverd en niet alleen passief beschikbaar worden gesteld, bijvoorbeeld op het internet, of pas af te geven als daarom gevraagd wordt.

Dus, als er simpelweg een SDS op een website wordt gezet, of een email wordt verstuurd met verwijzing naar een algemene website, is er niet voldaan aan de verplichting van "verstrekken" volgens REACH.

ISA ondersteunt leveranciers in vele manieren van actief aanleveren en bekijken we samen met u naar een, voor beide partijen, geschikte manier van vertrekking van SDSen.

 
 
 
 

Neem contact met ons op

Laan van Chartroise 166C

 3552 EZ, Utrecht

© Quintens Advies - 2020

KvK 30144232